Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 17 tháng 09 năm 2019


Trung tâm ngoại ngữ HueLink

Giám đốc:
Địa chỉ: 54 Ngô Quyền, thành phố Huế Số điện thoại: 0912643881
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 506/QĐ-SGDĐT ngày 03/05/2015
Quyết định cấp phép hoạt động số: 1618/QĐ-SGDĐT ngày 04/06/2015
Quyết định công nhận Giám đốc số: ngày  (Quyết định hết hiệu lực)
Quyết định công nhận Phó Giám đốc số: ngày  (Quyết định hết hiệu lực)

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách