Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 20 tháng 04 năm 2018


TH thân thiện - HS tích cực

Cập nhật lúc : 00:00 24/02/2011  

Kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011
Kính gửi: - Các phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, TX, TP;               - Các đơn vị trực thuộc Sở. Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-BGDĐT ngày 18/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   về việc kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;

Căn cứ Công văn số 1731/SGDĐT ngày 15/10/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011 và để chuẩn bị cho Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào;

Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cần lưu ý sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Sở về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011 tại CV số 1731/SGDĐT-VP và CV số 2171/SGDĐT-VP.

2. Các đơn vị chưa đăng ký công nhận xếp loại phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011   chưa báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua học kỳ 1 năm học 2010-2011 cần nộp gấp về  Sở trước ngày 28/2/2011. (Danh sách ở file kèm theo)

3. Đơn vị đã đăng ký tiến hành tự kiểm tra theo hướng dẫn và gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận xếp loại phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011 về Phòng GD-ĐT huyện, TX,TP (Đ/v đơn vị trực thuộc Phòng), Sở (Đ/v đơn vị trực thuộc Sở) trước đầu tháng 4/2011 để Phòng, Sở tổ chức kiểm tra công nhận (từ tháng 4 đến 5/2011).

4. Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, hồ sơ, tư liệu liên quan (theo các phụ lục kèm theo) để đón đoàn kiểm tra của Bộ (trong tháng 3/2011), Sở về làm việc và phục vụ Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào (dự kiến vào tháng 7/2011)

Yêu cầu các đơn vị phối hợp với các Ban ngành liên quan tổ chức rà soát kế hoạch đã đề ra và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Sở lưu ý trên.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Hoàng Đức Bình

Tải file 1