Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 25 tháng 02 năm 2017