Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019


Tuyên truyền chính sách, pháp luật

Một số nội dung yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn số 1958/UBND-GD về việc "đảm bảo điều kiện cơ sở vật ...

Trang 1/3
Các mục tin khác