Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 22 tháng 03 năm 2019


Tuyên truyền chính sách, pháp luật

Quy định mới về thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên

Ngày 08/02/2019, Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo ...

Trang 1/3
Các mục tin khác