Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2018