Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 25 tháng 02 năm 2017