1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011

Kính gửi: - Các phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, TX, TP;
              - Các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-BGDĐT ngày 18/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   về việc kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;

Căn cứ Công văn số 1731/SGDĐT ngày 15/10/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011 và để chuẩn bị cho Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào;

Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cần lưu ý sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Sở về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011 tại CV số 1731/SGDĐT-VP và CV số 2171/SGDĐT-VP.

2. Các đơn vị chưa đăng ký công nhận xếp loại phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011   chưa báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua học kỳ 1 năm học 2010-2011 cần nộp gấp về  Sở trước ngày 28/2/2011. (Danh sách ở file kèm theo)

3. Đơn vị đã đăng ký tiến hành tự kiểm tra theo hướng dẫn và gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận xếp loại phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011 về Phòng GD-ĐT huyện, TX,TP (Đ/v đơn vị trực thuộc Phòng), Sở (Đ/v đơn vị trực thuộc Sở) trước đầu tháng 4/2011 để Phòng, Sở tổ chức kiểm tra công nhận (từ tháng 4 đến 5/2011).

4. Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, hồ sơ, tư liệu liên quan (theo các phụ lục kèm theo) để đón đoàn kiểm tra của Bộ (trong tháng 3/2011), Sở về làm việc và phục vụ Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào (dự kiến vào tháng 7/2011)

Yêu cầu các đơn vị phối hợp với các Ban ngành liên quan tổ chức rà soát kế hoạch đã đề ra và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Sở lưu ý trên.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Hoàng Đức Bình