Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2019