Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 22 tháng 03 năm 2019