Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 03 năm 2019


Tin tức & sự kiện

Tổ chức cuộc thi sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương Bậc học mầm non, năm học 2018-2019

Tổ chức cuộc thi sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương Bậc học mầm non, năm học 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo các làn điệu dân ca Thừa Thiên Huế, đồng thời tạo cơ hội khơi nguồn cảm hứng sáng tạo ra những tác phẩm mới trên nền tảng các làn điệu dân ca của địa phương đưa vào chương trình giáo dục mầm non, cao chất lượng hoạt động âm nhạc, đáp ứng nhu cầu đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Từ ngày 12-14/3/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương, bậc học mầm non, năm học 2018-2019”.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm