Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 27 tháng 06 năm 2019


Liên kết trang thông tin các đơn vị