Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Tin tức

Ngành Giáo dục tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2018
Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 13/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ năm học của Ngành, sáng ngày 03/8/2018, tại hội ...