Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 15 tháng 12 năm 2019


Tin tức

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 840/QĐ-UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số
Ngày 06/12/2019 tại Hội trường Sở GD&ĐT tổ chức sơ kết sau 02 năm thực hiện Quyết 840 của UBND tỉnh TT Huế ngày 26/04/2017 Phê duyệt Đề án ...