1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia.        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.       
Văn phòng

Văn phòng  Trong các năm qua hoạt động của phòng từ công tác tổng hợp đến các công tác hoạt động hành chính sự vụ, công tác phục vụ đã đáp ứng kịp thời cho công tác lãnh chỉ đạo của Ban Giám đốc cũng như phục vụ các công việc hàng ngày của các phòng ban chuyên môn. Là phòng đầu mối của cơ quan, lo quan hệ đối nội, đối ngoại, tiếp khách trong và ngoài ngành với nhiều công việc phức tạp, cán bộ còn thiếu nhưng trong những năm qua ...

Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chínhTừ năm 1989 đến năm 1991: Hoạt động chung với phòng Tổng hợp hành chính. Đến năm 1992 được tách thành phòng Kế hoạch và Tài chính. Phòng có chức năng quản lý chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính, tài sản và CSVC toàn ngành.   Trong 5 năm thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, phòng KHTC Sở đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở và chỉ đạo các đơn vị dự toán thực hiện đúng các điều khoản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đã được Sở ...

Tổ chức cán bộ

Tổ chức cán bộ    Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế Điện thoại:  0234.3821795 Email:     p.tccbsgd@hue.edu.vn     Phòng TCCB Sở GD&ĐT Huế được thành lập theo quyết định số 26 QĐ/UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Phòng có chức năng tham mưu về công tác Tổ chức và nhân sự ngành GD&ĐT về các lĩnh vực:     - Tổ chức bộ máy    - Công tác cán bộ    - Quản lý nhân sự    - Chế độ chính ...

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở     Địa chỉ:  Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế Email:   b.ttsgd@hue.edu.vn     Từ sau giải phóng miền Nam 30/4/1975, khi thành lập Ty Giáo dục Thừa Thiên cho đến Ty Giáo dục Bình Thị Thiên (1976) đã có Ban Thanh tra Sở với chức năng, nhiệm vụ chính là giúp Ban lãnh đạo Ty Giáo dục giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực giáo dục và trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục, đồng thời giám sát, ...

Khảo thí & KĐCLGD

Khảo thí & KĐCLGD    Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế Điện thoại:  0234.3846063 Email:     p.ktsgd@hue.edu.vn Website: www.thuathienhue.edu.vn/khaothi       Phòng Khảo thí được thành lập  theo QĐ số 943/QĐ TCCB ngày 08/12/1998. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau :   I. Chức năng: Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  công tác thi, tuyển sinh trung học, quản lý văn bằng, chứng chỉ và ...

Giáo dục tiểu học

Giáo dục tiểu học    Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế Điện thoại:  0234.3821794 Email:     p.thsgd@hue.edu.vn     Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc đề ra những chủ trương, giải pháp lớn đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo triển khai chương trình, sách giáo khoa theo quy định của Bộ; triển khai các chương trình hành động của Sở về giáo dục; Chỉ đạo công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; Giáo dục ...

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non    Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế Điện thoại: 0234.3846061 Email:     p.mnsgd@hue.edu.vn   Phòng Giáo dục Mầm non được thành lập vào năm học 1976 và phát triển đến nay. Chức năng nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác Giáo dục Mầm non trong toàn tỉnh. Huy động số cháu trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp. Chỉ đạo làm tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để nâng cao điều kiện CSVC trang thiết bị và đào ...

Giáo dục Trung học

Giáo dục Trung học    Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế Điện thoại: 0234.3823722 Email:     p.thptsgd@hue.edu.vn Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học; thực hiện kỷ cương, nền nếp trong dạy,  học và quản lý.    - Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.    - Chỉ đạo công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.    - Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và Thư viện.    - Bồi dưỡng chuyên đề ...

Chính trị, tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên

Chính trị, tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viênPhòng Chính trị, tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên thành lập tại Quyết định số 1487/QĐ-SGD&ĐT ngày 28/6/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng được quy định tại Quyết định số 2055/QĐ-SGD&ĐT ngày 08/9/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cụ thể như sau:   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn   1. Chủ trì tham mưu quản lý, chỉ ...

Giáo dục CN&TX

Giáo dục CN&TX  Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế Điện thoại: 0234.3830223 Email:     p.gdcnsgd@hue.edu.vn     I. Chức năng Tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện chức năng quản lí nhà nước về Giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế   II. Nhiệm vụ 1. Thực hiện quản lí nhà nước về giáo dục đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh về các lĩnh vực chuyên môn, ...

Số bài hiển thị Tổng: 10 dòng - Trang 1