1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật lúc : 11:11 02/07/2021  
Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 1679/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 - Căn cứ Nghị định số 130/2005/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2005 về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính và Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

 

- Căn cứ Chỉ thị số 06/2006- UBND ngày 02/03/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

 

- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế;

 

- Căn cứ dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công giai đoạn năm 2021 đến năm 2023 đã được cán bộ công chức cơ quan tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Nghị quyết tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 2/11/2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 (Có bản Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý sử dụng tài sản công đính kèm).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023 và thay thế Quyết định số 723/QĐ-SGD&ĐT ngày 20/3/2018.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng thuộc Sở và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC  

(Đã ký)    

Nguyễn Tân