Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Lãnh đạo Sở

Cập nhật lúc : 00:00 13/09/2013  

P. Giám đốc Đặng Phước Mỹ

 


Họ và tên: Đặng Phước Mỹ
Chức vụ: P.Giám đốc
Email: mydp@hue.edu.vn
Điện thoại: 0905056775
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các công tác sau đây:

+ Công tác Giáo dục Chuyên nghiệp

+ Công tác Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên;

+ Công tác Thanh tra Giáo dục;

+ Công tác Giáo dục Tiểu học và công tác phổ cập Giáo dục tiểu học;

+ Công tác Giáo dục Dân tộc bậc tiểu học;

+ Công tác thư viện chuẩn và trường chuẩn quốc gia bậc tiểu học;

+ Công tác Dự án Bóng đá cộng đồng;

+ Công tác cập nhật số liệu dân số 0-60 tuổi vào phần mềm của Bộ GD&ĐT;

+ Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến Giáo dục Pháp luật và đưa nội dung phòng chống tham nhũng dạy học trong trường phổ thông;

+ Công tác Pháp chế, công tác xây dựng Xã hội học tập và Khuyến học;

+ Trực tiếp làm việc và trả lời các cơ quan báo chí, truyền thông về các vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phụ trách khi Giám đốc Sở ủy quyền;

+ Một số lĩnh vực công tác khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và phân công của Giám đốc;

- Phụ trách các phòng chuyên môn : Phòng GDCN-GDTX, phòng GDTH, và Thanh tra Sở                      

- Phụ trách địa bàn: Huyện Phong Điền, Phú Lộc và Thị xã Hương Trà.


Các tin khác