Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 19 tháng 01 năm 2018