1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước”        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật lúc : 11:11 02/07/2021  
Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 1679/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 - Căn cứ Nghị định số 130/2005/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2005 về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính và Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

 

- Căn cứ Chỉ thị số 06/2006- UBND ngày 02/03/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

 

- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế;

 

- Căn cứ dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công giai đoạn năm 2021 đến năm 2023 đã được cán bộ công chức cơ quan tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Nghị quyết tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 2/11/2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 (Có bản Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý sử dụng tài sản công đính kèm).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023 và thay thế Quyết định số 723/QĐ-SGD&ĐT ngày 20/3/2018.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng thuộc Sở và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC  

(Đã ký)    

Nguyễn Tân

 

Các tin khác