1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Thông báo thi chọn học sinh giỏi môn Tin học cấp Thành phố


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010,Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Huế tổ chức thi chọn học sinh giỏi môn Tin học cấp Thành phố...

     UBND THÀNH PHỐ HUẾ                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 738  / PGD&ĐT-PT                          Huế, ngày 26  tháng 11  năm 2009

                                                        THÔNG BÁO
       (V/v Tổ chức thi chọn học sinh giỏi môn Tin học
cấp Thành phố năm học 2009-2010)

                       
Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.
        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010,  Phòng giáo dục và đào tạo  Thành phố Huế  tổ chức thi chọn học sinh giỏi môn Tin học cấp Thành phố đối với học sinh các trường THCS  trực thuộc.  Kế hoạch thi như sau

1.    Ngày thi: 11/12/2009  ( Thứ sáu)

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Huế tổ chức thi chọn học sinh giỏi môn Tin học cấp Thành phố...

2.    Địa điểm:  Trường THCS Nguyễn Chí Diểu - Thành phố Huế
3.    Đối tượng  và số lượng học sinh dự thi:

       - Học sinh đang học lớp 8, lớp 9 của trường.
       - Số lượng học sinh ở mỗi khối lớp như sau:
          + Trường hạng I gồm 3 học sinh.
          + Trường hạng II và hạng III gồm 2 học sinh.
4.    Thời hạn đăng ký dự thi: Các trường nộp danh sách  học sinh  dự thi về phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Huế chậm nhất  vào  ngày 30/11/2009 ( ghi trực tiếp vào mẫu đính kèm ).
5.    Nội dung thi:
      - Yêu cầu chung: Tất cả học sinh đều phải biết tạo Folder và lưu file.
      -  Lớp 8:   -  Soạn thảo văn bản bằng MS Word:  cơ bản và nâng cao
                     - Tính toán trên bảng tính Excel: Nắm vững các khái niệm về bảng tính, nhập dữ liệu, kiểu dữ liệu, cơ sở dữ liệu; các hàm tính toán, thống kê, điều kiện;  sắp xếp và đặt lọc dữ liệu...
                    -    Ngôn ngữ lập trình Pascal:  viết chương trình  sử dụng các hàm chuẩn, câu lệnh nhập xuất dữ liệu, gán, điều kiện, sử dụng các kiểu dữ liệu cơ sở...
      - Lớp 9:  Ngôn ngữ lập trình Pascal: cơ bản và nâng cao.
     Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện đầy đủ nội dung công văn này.
                
                                       KT.TRƯỞNG PHÒNG
                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                            Lâm Thủy

Các tin khác