Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 01 tháng 12 năm 2020


Dự thảo xin ý kiến

CÁC DỰ THẢO XIN Ý KIẾN GÓP Ý

STT Nội dung lấy ý kiến Tải về Xem & góp ý
Hiện chưa có dự thảo nào.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

STT Nội dung lấy ý kiến Tải về Xem góp ý
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm (Quyết định trong file đính kèm). Liên quan Quyết định trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Dự thảo Quyết định trong file đính kèm).  Kính xin ý kiến góp ý của công dân, tổ chức. Mọi ý kiến xin gửi trên website này hoặc gửi qua email: nghiemnv@hue.edu.vn Xin trân trọng cám ơn./.
2 Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các Sở (như kính gửi), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế xem xét, có ý kiến góp ý bằng văn bản về Tiêu chí, tiêu chuẩn nhà vệ sinh trường học để Sở Giáo dục và Đào tạo có căn cứ gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
3 Góp ý dự thảo Đề án "Đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng nhà hệ thống nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2022"
4 Xin ý kiến hoàn thiện  Đề án xây dựng hệ sinh thái  giáo dục thông minh
5 Xin ý kiến góp ý Đề án “Phổ cập bơi cho học sinh tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 – 2023, định hướng đến năm 2025”