Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 26 tháng 03 năm 2017


Không tìm thấy bài viết này trong CSDL