Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 20 tháng 02 năm 2017


Kế hoạch