Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 26 tháng 05 năm 2017


Phòng GDTX&CN

Kế hoạch tháng 11 năm 2013