Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 21 tháng 03 năm 2018


Sở GD&ĐT

Kế hoạch tháng 11 năm 2013