Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 14 tháng 12 năm 2017


Sở GD&ĐT

Kế hoạch tháng 11 năm 2013