Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 26 tháng 06 năm 2017


Năm 2010

Giải Ba Hội thi INTEL ISEF Lâm Đồng 2010 lần 2
Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Như Cẩm, Trần Đăng Khoa ...