Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 22 tháng 07 năm 2017


Tin tức

Tập huấn các chuyên đề giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học
Xây dựng xã hội học tập là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Mục tiêu hướng đến của xã hội học tập là tạo cơ hội và ...