Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 27 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Ngành Giáo dục tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2018
Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 13/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ năm học của Ngành, sáng ngày 03/8/2018, tại hội ...