Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Tuyển dụng nhân viên Kế toán các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Căn cứ Quyết định số ...