Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 24 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Tác nghiệp của tổ tư vấn giáo viên thực hiện thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học bằng nhận xét
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trong thời gian qua tổ tư vấn giáo viên thực hiện đánh giá học sinh bằng nhận xét của Sở đã về các ...