Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Tuyển dụng viên chức các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Năm học 2015 – 2016
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường trung học phổ thông trực thuộc như sau: