Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2019


Trung tâm CNTT và Truyền Thông

Giám đốc:
Địa chỉ: 36 Phạm Văn Đồng Số điện thoại: 0916184706
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 2124/QĐ-UBND ngày 09/07/2008
Quyết định cấp phép hoạt động số: 1508/QĐ-SGDĐT ngày 06/05/2017

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách