Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:31 23/02/2018  

Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017-2018

Căn cứ chỉ tiêu biên chế Nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và nhu cầu vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018; Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Tuyển dụng những viên chức có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đội ngũ giáo viên giảng dạy theo quy định.

 

2. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu và vị trí việc làm của từng đơn vị.

 

3. Tổ chức tuyển dụng phải nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công bằng, công khai theo quy định hiện hành.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này