Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Ngữ văn lớp 12: Những đứa con trong gia đình (tiết 2)


Tiếng Anh lớp 12 (hệ 7 năm): E language focus


Địa lý lớp 12: Cơ cấu ngành công nghiệp


Sinh học lớp 12: Biến động số lượng cá thể của quần thể


Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm): Water sports language focus


Hóa học lớp 12: Kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng


Toán lớp 12: Ứng dụng tích phân (tiết 2)


GDCD lớp 12: Quyền dân chủ (tiết 3)


Lịch sử lớp 12: Nhân dân 2 miền trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược... 1965-1973 (tiết 3)


Ngữ văn lớp 12: Những đứa con trong gia đình (tiết 1)


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27